Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viadrozdzi drozdzi
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianot66 not66
4084 7c1f 500
Świadomości samego siebie nabieramy poprzez relacje z drugim człowiekiem; i to właśnie sprawia, że ta relacja z innym człowiekiem staje się nie do zniesienia.
— Michel Houellebecq
Reposted bySkydelanbanshewalkthemoonkitsunesobacomfortablynumb
Gdy się ucieka, ucieka się jak wilk. Nigdy po ścieżkach, którymi się kiedyś chodziło.
— Andrzej Sapkowski
Reposted byfiurkajotaogoniasta
"W sumie całe nasze życie jest takim jednym wielkim stanem paniki, powstrzymywanym głównie przez zajmowanie się chwilowo czymś innym."
— zwierz popkulturalny
Reposted byBloodEvekitsunesoba
Reposted byjointskurwysynsuicideisselfexpression
Reposted fromFlau Flau viadrozdzi drozdzi
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianot66 not66
4084 7c1f 500
Świadomości samego siebie nabieramy poprzez relacje z drugim człowiekiem; i to właśnie sprawia, że ta relacja z innym człowiekiem staje się nie do zniesienia.
— Michel Houellebecq
Reposted bySkydelanbanshewalkthemoonkitsunesobacomfortablynumb
Gdy się ucieka, ucieka się jak wilk. Nigdy po ścieżkach, którymi się kiedyś chodziło.
— Andrzej Sapkowski
Reposted byfiurkajotaogoniasta
"W sumie całe nasze życie jest takim jednym wielkim stanem paniki, powstrzymywanym głównie przez zajmowanie się chwilowo czymś innym."
— zwierz popkulturalny
Reposted byBloodEvekitsunesoba
4084 7c1f 500
Świadomości samego siebie nabieramy poprzez relacje z drugim człowiekiem; i to właśnie sprawia, że ta relacja z innym człowiekiem staje się nie do zniesienia.
— Michel Houellebecq
Reposted bySkydelanbanshewalkthemoonkitsunesobacomfortablynumb
Gdy się ucieka, ucieka się jak wilk. Nigdy po ścieżkach, którymi się kiedyś chodziło.
— Andrzej Sapkowski
Reposted byfiurkajotaogoniasta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl